Home > Matrix Theory > Đồng nhất thức Muir

Đồng nhất thức Muir


Đồng nhất thức Muir:

ở đây là kí hiệu tích Hadamard của , tức là ma trận mà ở vị trí (i,j) có phần tử là
là ma trận mà dòng thứ i của nó là dòng thứ của ma trận

Chứng minh

Bên vế trái ứng cặp phép thế có các số hạng dạng

Còn bên vế phải ứng với một cặp phép thế thì có các số hạng dạngNhư vậy là cả hai vế đều có tất cả là số hạng, hơn nữa so sánh mỗi số hạng ở hai vế thì là một tương ứng 1-1

Advertisements
Categories: Matrix Theory Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: