Home > Maplet Programming > Hello World!

Hello World!


Đây là chương trình đơn giản nhất, được coi là nhập môn kinh điển của mọi ngôn ngữ lập trình. Chúng ta sẽ tạo nó với Maplet như sau:

> with(Maplets[Elements]):

> myMaplet:=Maplet([

[“Hello World!”]

]):

> Maplets[Display](myMaplet);

Kết quả chúng ta nhận được một windows form

helloworld

Advertisements
Categories: Maplet Programming Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: