Home > Maplet Programming > Window Body Elements

Window Body Elements


Body Elements là các đối tượng ở phần thân cửa sổ ứng dụng maplet. Dưới đây sẽ giới thiệu các elements loại này đi kèm với các thí dụ sơ bộ.

I – Button

Các thuộc tính của button bao gồm:

background = color,  màu nền của nút, sử dụng chuẩn RGB color

caption = string,  tên của hiển thị nút 

enabled = true or false , nút có thể click được hay không, mặc định là true

font = Font, font của văn bản trên nút

foreground = colormàu của văn bản trên nút

halign = left, center, hoặc right căn lề của văn bản (hoặc ảnh) trên nút theo phương ngang

height = posint, chiều cao của nút tính bằng đơn vị là pixel, giá trị mặc định là chiều cao phù hợp với khổ của văn bản (hoặc ảnh) trên nút.

image = Image là đối tượng hoặc tham chiếu đến một đối tượng hình ảnh (name hoặc string)

onclick = Action hoặc một đối tượng lệnh, hoặc tham chiếu đến một đối tượng Action (name hoặc string), nó sẽ cho biết điều gì sẽ xẩy ra khi nút đó được click.

reference = name hoặc string,  tham chiếu cho đối tượng Button.

tooltip = string hoặc symbol, chỉ dẫn mô tả hoặc trợ giúp.

visible = true hoặc false, nút có được thấy bởi người sử dụng hay là không, mặc định là true. 

valign = top, center, hoặc bottom, căn chỉnh văn bản (hoặc ảnh) trên nút theo phương dọc

 

Thí dụ:

> restart;

> with(Maplets[Elements]):

>  Maplet1:=Maplet( [

 [“Here is my maplet!”],           # print ra dòng “Here is my maplet!”

 [ Button(“OK”, Shutdown())] # caption của nút là OK, sau khi nhấp vào nút này (onclick) thì sẽ 

                                                           # thực  hiện lệnh Shutdow() tắt cửa sổ ứng dụng maplet

] ):

>  Maplets[Display](Maplet1);

Kết quả ta được cửa sổ như sau

button

II – Label

Chúng ta biết rằng để hiển thị một dòng text, chẳng hạn “Here is my Text” lên trên cửa sổ ứng dụng thì một cách đơn giản ta viết [“Here is my Text”], một cách khác là chúng ta có thể dùng Label

Một Label có thể gồm text hoặc image, các thuộc tính của nó bao gồm background, caption, enabled, font, foreground, halign, height, image, reference, tooltip, valign, visible, width

Thí dụ:    

> restart;

> with(Maplets[Elements]):

>  Maplet2:=Maplet( [

    [“Standard text”],

    [Label( “Italicized text”, ‘font’ = Font(helvetica, italic, 25) )],

    [Button(“OK”, Shutdown())]

     ] ):

>  Maplets[Display](Maplet2);

Kết quả sẽ là:

label

 

III – TextBox

TextBox là một đối tượng trên cửa số ứng dụng hiện thị một hộp văn bản, có vai trò là output hoặc input.

Các thuộc tính của TextBox bao gồm background, cursor, editable, enabled, focus, font, foreground, height, onchange, popupmenu, reference, tooltip, value, visible, width, or wrapped

cursor = nonnegint , vị trí của con trỏ trong hộp văn bản

editable = true hoặc false, văn bản trong hộp văn bản có thẻ được sửa bởi người sử dụng hay không, mặc định là true.

onchange  = Action hoặc một đối tượng lệnh, hoặc tham chiếu đến một đối tượng Action, là điều sẽ đợc thực thi khi người sử dụng thay đổi value của TexBox

focus = true

popupmenu = PopupMenu hoặc tham chiếu đến một đối tượng PopupMenu (name hoặc string). Các phần tử mặc định trên pop-up menu (Khi nhấp chuột phải trên TextBox) là Cut, Copy, Paste, Delete, và Select All khi thuộc tính editable là true; chỉ có Copy và Select All nếu editable là false.   

wrapped = true hoặc false, văn bản cóđuược bẻ dòng hay không, mặc định là true  

Thí dụ:

>with(Maplets[Elements]):

> Maplet3 := Maplet([

 [“Enter some text:  “, TextBox[‘IB1’](3 .. 30)],

 [Button(“OK”, Shutdown([‘IB1’])), Button(“Cancel”, Shutdown())]

]):

>result := Maplets[Display](Maplet3);

Kết quả là

TextBox

 

IV- MathMLViewer

MathMLViewer là một đối tượng trên cửa sổ ứng dụng hiển thị một hộp biểu diễn công thức Toán học.

Các thuộc tính của MathMLViewer bao gồm background, breakwidth, fontsize, foreground, height, reference, value, visible, width, wrapped

Chú ý là value = algebraic, giá trị này được thông qua bằng cách sử dụng MathML[Export] .

Thí dụ:

> with(Maplets[Elements]):

> Maplet4 := Maplet([   

  [“Here is my formula:”],

  [MathMLViewer(‘value’ = MathML[Export](int(sin(x^2), x)))],

  [Button(“OK”, Shutdown())]

   ]):

> Maplets[Display](Maplet4);

Kết quả sẽ là

MathMLViewer

 

Advertisements
Categories: Maplet Programming
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: