Home > Maplet Programming > Menu Bar

Menu Bar


MenuBar là một đối tượng quen thuộc nằm ở lề trên cùng cửa sổ, nó phân loại các nhóm chức năng mà ứng dụng có thể thực hiện thành các đối tượng Menu. Điều này sẽ giúp cho cửa sổ chúng ta trông gọn gàng hơn, tránh sử dụng quá nhiều nút.

Cú pháp của MenuBar như sau:

> with(Maplets[Elements]):

> myMaplet:=Maplet( 

 Window(title=”My Maplet Application”,  menubar=MB, # MB là tham chiếu bạn đặt cho MenuBar,       

[                                           
              # phần thân của cửa sổ

]   ) ,         

 MenuBar[MB](                

     Menu( “Menu 1”,                          

          MenuItem( “Menu Item 1”, <Command 1>),      

          MenuItem( “Menu Item 2”, <Command 2>),          

          …..                

          MenuItem( “MenuItem n”, <Command n>)        ), 

          …..                           

     Menu( “Menu m”, 

          MenuItem( “MenuItem 1”, <Command 1>),   

          MenuItem( “MenuItem 2”, <Command 2>),     

          …..                    

          MenuItem( “MenuItem n”, <Command n>)       ),        

                   )  ):        

> Maplets[Display](myMaplet);


Thí dụ. Tạo ứng dụng tính đạo hàm của hàm số f(x) với một menu gồm 2 item là

– Evaluate: Tính đạo hàm

– Exit: Thoát khỏi chương trình

> with(Maplets[Elements]):

> myMaplet := Maplet(Window(title = “My Maplet Application”, menubar = MB,

 [[“Function   f(x)  = “, TextField[TF1](30)],

[“Derivative f'(x) = “, TextField[TF2](30)]]),

MenuBar[MB](

Menu(“My Menu”,

  MenuItem(“Evaluate”, Evaluate(‘TF2’ = ‘diff(TF1, x)’)),

  MenuItem(“Exit”, Shutdown()))

)):

> Maplets[Display](myMaplet);

Kết quả ta có cửa số ứng dụng như sau:

Menubar

Chúng ta sẽ gặp lại MenuBar trong thí dụ về các ứng dụng lớn và phức tạp hơn.

Advertisements
Categories: Maplet Programming
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: