Maplet Programming

Phương pháp Newton cho hệ phi tuyến


Lý thuyết xấp xỉ nghiệm của hệ phi tuyến tổng quát bằng phương pháp Newton có thể xem trong bài báo dưới đây 

http://benisrael.net/Newton-MP.pdf

Ở đây giới thiệu maplet cho bài xấp xỉ nghiệm của hệ phi tuyến bẳng phương pháp Newton hiểu theo nghĩa cổ điển.

Thí dụ giải hệ phương trình x^3-y+1=0, 2x+y+3=0

Trước hết lập một vài procedure cần thiết

> with(LinearAlgebra): with(MTM):
> F:=proc(F1,F2,x,y) local f1,f2;      # Lập vector hàm
f1:= proc (x,y) options operator, arrow; F1 end proc;
f2:= proc (x,y) options operator, arrow; F2 end proc;
return (Vector([f1(x,y),f2(x,y)]));
end proc:

> JacobianMatrix := proc (F1,F2,x,y) local f1,f2;    # tính ma trận Jacobian
f1:= proc (x,y) options operator, arrow; F1 end proc;
f2:= proc (x,y) options operator, arrow; F2 end proc;
return (jacobian(Vector([f1(x,y),f2(x,y)]),Vector([x,y])))
end proc:

> V := proc (n::nonnegint,F1,F2,x,y)  #  Tìm nghiệm gần đúng bằng đệ quy
if n = 1 then return Vector([-1, 1]);             
         else return (
V(n-1,F1,F2,x,y)-MatrixVectorMultiply(
MatrixInverse(eval(JacobianMatrix(F1,F2,x,y),[x=V(n-1,F1,F2,x,y)[1],y=V(n-1,F1,F2,x,y)[2]])),
eval(F(F1,F2, x,y),[x=V(n-1,F1,F2,x,y)[1],y=V(n-1,F1,F2,x,y)[2]] ))                     );
end if;
end proc:

> U:=proc(F1,F2,x,y,e) local n;  # Tìm nghiệm gần đúng với sai số là  e
n:=1;
while (VectorNorm(V(n+1,F1,F2,x,y)-V(n,F1,F2,x,y))> e) do
           n:=n+1; end do;  
return(evalf(V(n,F1,F2,x,y)));
end proc:

Có thể test một số hệ phương trình hai biến (dĩ nhiên có thể xảy ra trường hợp phương trình vô nghiệm, hoặc không hội tụ, tuy nhiên trong giải thuật ở trên được xin bỏ qua những điều này, việc bổ sung và tổng quát giải thuật không có nhiều khó khăn), chẳng hạn với ví trên

>  U(x^3-y+1, 2*x+y+3, x, y, 1/1000000);

Kết quả:  x=-1.179509057, y=-0.6409818860

Lập một maplet là bước cuối cùng để thu được sản phẩm phần mềm hữu ích
> with(Maplets[Elements]):

> maplet := Maplet(
Window(‘title’ = “Solving System of Equations”, ‘toolbar’ = ‘TB’,
[[“Enter the 1st function with variables x,y”], [TextField[‘f1’](30)],
[“Enter the 2nd function with variables x,y”], [TextField[‘f2’](30)],
[“Enter tolerance”, TextField[‘e’](12)],
[“Solution”],[MathMLViewer[‘ML’]()]]),

ToolBar[TB](
ToolBarButton(caption = “Do It”, image = Image(“run.png”), onclick=Evaluate(‘ML’=’U(f1,f2,x,y,e)’)),
ToolBarSeparator(),
ToolBarButton(caption = “About”, image = Image(“about.png”), onclick = RunDialog(‘DG’)),
ToolBarSeparator(),
ToolBarButton(caption = “Exit”, image = Image(“exit.png”), onclick = Shutdown())),
 
MessageDialog[DG](“Solving System of Equations. Copyringt (C) 2009 Mathematical Diary”)):

> Maplets[Display](maplet);

systemeq

2 thoughts on “Phương pháp Newton cho hệ phi tuyến”

  1. Cái này cũng hay nhỉ. Có điều bạn quên post thêm mấy cái ảnh run.png, about.png và exit.png . Nếu bạn nào không biết mà copy ví dụ của bạn thì sẽ bị lỗi ngay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s