Home > Matrix Theory > Dạng Frobenius

Dạng Frobenius


Trên trường phức giả sử là một khối Jordan cấp ứng với giá trị riêng , trong phân tích Jordan của một ma trận

Giả sử là vector cyclic ứng với thế thì là vector cyclic ứng với

Đặt .

Dễ thấy

Đặt

Khi đó


Xét

là không gian con bất biến qua (xét trên trường thực)

Chứng minh được là cơ sở của

Hạn chế của ánh xạ tuyến tính ứng với xuống có ma trận trong có dạng ma trận khối

Trong đó , và các khối khác thì bằng ma trận

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: