Matrix Theory

Đồng nhất thức Muir


Đồng nhất thức Muir:

ở đây là kí hiệu tích Hadamard của , tức là ma trận mà ở vị trí (i,j) có phần tử là . là ma trận mà dòng thứ i của nó là dòng thứ của ma trận

Chứng minh

Bên vế trái ứng cặp phép thế có các số hạng dạng

Còn bên vế phải ứng với một cặp phép thế thì có các số hạng dạngNhư vậy là cả hai vế đều có tất cả là số hạng, hơn nữa so sánh mỗi số hạng ở hai vế thì là một tương ứng 1-1