Maplet Programming

Popup Menu


PopupMenu là một đối tượng dạng menu xuất hiện khi ta kích chuột phải trên cửa sổ ứng dụng, hoặc cục bộ trên các đối tượng TextBox hoặc TextField. Như vậy nó là được coi như là một option của Window hoặc của đối tượng TextBox, TextField. PopupMenu bao gồm các Menu, MenuSeparator, MenuItem.

Thí dụ sau đây về ứng dụng tính đạo hàm của hàm hai biến. Trong đó một TextField để input hàm hai biến cần tính, PopupMenu của nó gồm:

– Menu: gồm hai ItemMenu tương ứng với hai chứng năng là tính đạo hàm theo x hoặc theo y và output ra một MathMLViewer.

– MenuSeparator (dấu ngăn cách)

– MenuItem: Thoát khỏi ứng dụng.

Thực hiện như sau

> with(Maplets[Elements]):

> MyMaplet := Maplet(Window(title=”Differentiate Calculator”,

[

[“Enter a function with variables x and y”],

TextField[‘TF’](‘popupmenu’ = ‘PM’, ‘value’ = “cos(x^2)+sin(x*y^2)”),

[“The result is”],

MathMLViewer[‘ML’](),

Button(“Exit”, Shutdown())

]),

PopupMenu[‘PM’](

Menu(“Differentiate”,

MenuItem(“With respect to x”, Evaluate(‘ML’ = ‘diff(TF, x)’)),

MenuItem(“With respect to y”, Evaluate(‘ML’ = ‘diff(TF, y)’))

),

MenuSeparator(),

MenuItem(“Exit Maplet application”, Shutdown())

)

):

> Maplets[Display](MyMaplet)

Kết quả ta được

PopupMenu