TeX

Soạn thảo tiếng Nga với mã UTF-8 cho MikTeX


Trong phần trước có giới thiệu về gói soạn thảo tiếng Nga với mã KOI8-R. Tuy nhiên UTF-8 vẫn là mã phổ biến hơn, tiện lợi trong quá trình soạn thảo một tài liệu khoa học tiếng Nga.

Bạn cần download gói Unicode ở đây, và gói Cyrillic ở đây. Sau đó giải nén, và copy lần lượt vào các thư mục

C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\unicode

C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\cyrillic

Sau đó vào Start Menu> MikTeX 2.7> Settings> General, nhấp vào nút Refresh FNDB Update Formats.

Để sử dụng gói này, bạn khai báo như sau:

\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage[T2A]{fontenc}

\usepackage[utf8x]{inputenc}

\usepackage[russian]{babel}

\begin{document}

\textsc{ Я вас любил…}\\

Я вас любил: любовь еще, быть может,\\

В душе моей угасла не совсем;\\

Но пусть она вас больше не тревожит;\\

Я не хочу печалить вас ничем.\\

Я вас любил безмолвно, безнадежно,\\

То робостью, то ревностью томим;\\

Я вас любил так искренно, так нежно,\\

Как дай вам бог любимой быть другим.\\

1829\\

\end{document}

Có thể sử dụng file mẫu, download ở đây